Białystok - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Opłata legalizacyjna

Opłata legalizacyjna

Z dniem 11 Lipca 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw.
Nowela ustawy wprowadziła zmianę przepisów regulujących sprawy samowoli budowlanych, polegających na budowie obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Celem zmian jest umożliwienie odstąpienia od obowiązku orzekania nakazu bezwarunkowej rozbiórki obiektu budowlanego samowolnie wybudowanego, który swym istnieniem nie narusza przepisów.
Jednak aby organ nadzoru budowlanego mógł zalegalizować samowolnie wzniesiony obiekt, konieczne jest przedstawienie przez inwestora dokumentów pozwalających ocenić, czy istnieje możliwość legalizacji (zaświadczenie organu gminy o zgodności obiektu z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekt budowlany z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami), a także wniesienie opłaty legalizacyjnej.
Niespełnienie przez inwestora któregokolwiek z ustawowych warunków legalizacji powoduje orzeczenie nakazu rozbiórki.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6 poz. 41 i Nr 92, poz. 881) wprowadza się następujące zmiany:

1.W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
2.Stawka opłaty(s) wynosi 500 zł
3.Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.
4.W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59 a ust. 2, karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę stanowi suma tak obliczonych kar.
6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51.

Art. 59g

1.Karę, o której mowa w art. 59f ust. 1, właściwy organ wymierza w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
2.Wymierzona karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu.
3. W przypadku nieziszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków, o których mowa w ust. 3, jest wojewoda.
5.Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie.
6.Organ właściwy do wydania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności postanowienia niezwłocznie przesyła kopie wydanego postanowienia właściwemu wojewodzie.

W załączniku w kolumnie " Kategorie obiektów budowlanych " kategoria XII otrzymuje brzmienie:

Kategoria XII- budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych.


Załącznik do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.


Kategorie obiektów budowlanych

Współczynnik kategorii obiektu (k)

Współczynnik wielkości obiektu (w)

Kategoria I ? budynki mieszkalne jednorodzinne

2,0

1,0

Kategoria II ? budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe

1,0

1,0

Kategoria III ? inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie

1,0

1,0

Kategoria IV ? elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

5,0

1,0

Kategoria V ? obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie

10,0

1,0

Kategoria VI ? cmentarze

8,0

1,0

Kategoria VII ? obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze

7,0

1,0

Kategoria VIII ? inne budowle

5,0

1,0

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)(kubatura w m3)

 

 

?2.500

>2.500- 5.000

>5.000- 10.000

>10.000

Kategoria IX ? budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych

4,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria X ? budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

6,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XI ? budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

4,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XII ? budynki administracji publicznej oraz budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz zabudowa koszarowa

5,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XIII ? pozostałe budynki mieszkalne

4,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XIV ? budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne

15,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XV ? budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

9,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XVI ? budynki biurowe i konferencyjne

12,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XVII ? budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe

15,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XVIII ? budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XIX ? zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(powierzchnia w m2)

 

 

?1.000

>1.000 ? 5.000

>5.000- 10.000

>10.000

Kategoria XX ? stacje paliw

15,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXI ? obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXII ? place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi

8,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(powierzchnia w ha)

 

 

?1

>1?10

>10?20

>20

Kategoria XXIII ? obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXIV ? obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne

9,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(długość w km)

 

 

?1

>1- 10

>10?20

>20

Kategoria XXV ? drogi i kolejowe drogi szynowe

1,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXVI ? sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe

8,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(długość w m)

 

 

?20

>20?100

>100- 500

>500

Kategoria XXVII ? budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

9,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Kategoria XXVIII ? drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

5,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(wysokość w m)

 

 

?20

>20?50

>50- 100

>100

Kategoria XXIX ? wolno stojące kominy i maszty

10,0

1,0

1,5

2,0

2,5

 

 

Współczynnik wielkości obiektu (w)
(wydajność w m3/h)

 

 

?50

>50?100

>100- 500

>500

Kategoria XXX ? obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków

8,0

1,0

1,5

2,0

2,5

Zasady ustalania opłat legalizacyjnych

Gdy zachodzi możliwość legalizacji samowoli budowlanej np. budynku mieszkalnego opłatę legalizacyjną ustala się w następujący sposób:
stawka podstawowa 500,00zł x 50 x 2,0 (współczynnik kategorii obiektu) x 1,0 (współczynnik wielkości obiektu)

Przykłady:

a) dla budynku gospodarczego do 35 m 2 związanego z produkcją rolną uzupełniającego zabudowę zagrodową, płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowice o poj. do 25 m3 wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o pow. zabudowy do 10 m 2, przyłączy do budynków - opłata legalizacyjna wynosi: 5000,00zł,

b) dla budynku gospodarczego na wybudowanie którego wymaganego jest pozwolenia na budowę, opłata legalizacyjna będzie wynosiła:
stawka podstawowa 500,00zł x 50 x 1,0 (współczynnik kategorii obiektu) x 1,0 (współczynnik wielkości obiekt)

c) dla przydomowych basenów i oczek wodnych o pow. do 30 m2, budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wys. powyżej 2,20 m- opłata legalizacyjna wynosi: 2500,00 zł.

Reklama
Administracja strony